Dogodki

 

Novorojenček in zvok 16.6.2023

Neonatal Pulmonology – International Symposium (12-13.5.2023)

Zapisnik sestanka NS 17.4.2023

Zapisnik sestanka NS 24.11.2022

Zapisnik sestanka NS 4.3.2022

Zapisnik sestanka NS 18.2.2021

Zapisnik sestanka NS 28.11.2019

Sestanek NS 13.12.2018

Sestanek Združenja za pediatrijo 18.5.2018

Zapisnik sestanka NS 7.12.2017

Zapisnik sestanka NS 20.4.2017

Zapisnik sestanka NS 8.12.2016

Zapisnik sestanka NS 20.4.2016

Zapisnik sestanka NS 26.11.2015