Pravilnik delovanja

 

NEONATALNA SEKCIJA

PRAVILNIK DELOVANJA NEONATALNE SEKCIJE

Neonatalna sekcija (v nadaljevanju NS) je ena od sekcij Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva
Njen pravilnik v okviru tega društva urejajo členi od 26 do 31, kakor tudi drugi členi Statuta Slovenskega zdravniškega društva.

1. člen

Neonatalna sekcija je združenje zdravnikov, ki strokovno delujejo na področju neonatologije.

2. člen
Cilji

Osnovni cilj delovanja NS je izboljševati kakovost oskrbe in zdravljenja novorojenčkov z izboljševanjem standardov preventivnih ukrepov, diagnostike, zdravljenja in zgodnje rehabilitacije bolnih novorojencev. To nalogo NS opravlja s programi izobraževanja, z nadzorom kakovosti storitev in s spodbujanjem raziskovalnega dela. Posebno pozornost NS posveča zagotovitvi visokih standardov izobraževanja ter zagotavljanja ustreznega znanja in kvalifikacij za strokovnjake, ki opravljajo delo na področju neonatologije.

NS v sodelovanju z vsemi slovenskimi porodnišnicami ter oddelki znotraj UKC Ljubljana in UKC Maribor ter Medicinskima fakultetama v Ljubljani in Mariboru spodbuja stalno izpopolnjevanje na svojem področju z organizacijo mednarodnih in republiških strokovnih sestankov, seminarjev in vabljenih predavanj.

V sodelovanju s pooblaščeno inštitucijo (Zdravniško zbornico Slovenije) NS nadzoruje kakovost preventivnih ukrepov, obravnave zdravih in bolnih novorojenčkov. NS članom pomaga, da dosežejo in vzdržujejo predpisani standard kakovosti pri opravljanju storitev ter, kadar je potrebno, izdela strokovna navodila za različna ožja področja stroke.

NS spodbuja uvajanje vseh novosti v rutinsko klinično delo in deluje kot profesionalna avtoriteta v pomoč vladnim in drugim forumom pri strokovnih dilemah na področju neonatologije.

NS sodeluje z drugimi združenji v državi, ki delujejo na področju preventivne in zdravstvene nege novorojenčkov.

NS goji redno sodelovanje s tujimi združenji za neonatologijo v Evropi in širše.

 

3. člen
Članstvo

Člani NS so zdravniki, ki opravljajo delo v enotah, kjer oskrbujejo novorojenčke: porodnišnicah, posebnih enotah bolnišnic ter na oddelkih za neonatalno intenzivno nego in terapijo.

4. člen
Vodstvo

NS vodijo predsednik, podpredsednik in tajnik. Za njihove naloge, trajanje mandata in volitve velja Statut Zdravniškega društva Slovenije.

5. člen
Komisije

NS ima upravni odbor (UO), ki ga sestavljajo vsi člani navedeni v členu 4 z dvema dodatnima članoma UO ter Delovno skupino za strokovna vprašanja oz. po potrebi ad hoc odbore za posebne namene, ki jih določi UO. Njihov mandat traja do zaključka naloge za katero so bili izbrani.

6. člen
Sestanki

NS ima redne sestanke svojih članov dvakrat letno. Organizacijski sestanki so lahko pridruženi drugim izobraževalnim ali znanstvenim sestankom. Volitve so vsaka štiri leta. Vodilni  so lahko izbrani še za največ eno volitveno obdobje.

 

7.člen
Prehodne določbe

Ta Pravilnik prične veljati, ko ga na prvem rednem sestanku Neonatalne sekcije sprejme večina tedaj prisotnih članic in članov NS, kar je zabeleženo v zapisniku tega sestanka.


Pišite nam >>